Podmienky

Podmienky používania elektronických služieb poskytovaných na doméne ZnamyLekar.sk

§1. Všeobecné ustanovenia

 1. Definície:
 1. Poskytovateľ - ZnanyLekarz Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave, Poľsko (02-366) pri ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. č. 7, 2. poschodie, zapísaná do Registra podnikateľských subjektov Národného súdneho registra vedeného obvodným súdom pre Hlavné mesto Varšava, 13. ekonomické oddelenie NSR, pod číslom KRS 0000347997, IČ DPH (PL)7010224868, IČO 142276657 ďalej ako „Správca údajov”
 2. Portál –  služba, ktorú poskytuje Poskytovateľ na adrese: https://www.znamylekar.sk ;
 3. Používateľ – fyzická osoba, ktorá má plnú právnu spôsobilosť, ktorá po prijatí Pravidiel a po prejdení registračného procesu získava prístup k elektronickým službám, ktoré poskytuje Poskytovateľ.
 4. Profesionál – Používateľ, ktorý je lekár, zubný lekár, psychológ, rehabilitant, pôrodný asistent, pôrodná asistentka, dietetik, terapeut a veterinárny lekár, ako aj iní Používatelia, ktorých špecializácia nebola vymenovaná a vykonávajú lekársku prax alebo sa zaoberajú alternatívnou medicínou.
 5. Zariadenie – miesto poskytovania služieb zdravotnej starostlivosti alebo alternatívnej medicíny.
 6. Majiteľ – je to rola, ktorá je pridelená takému Používateľovi, ktorý má právo spravovať informácie o Zariadení.
 7. Profil – súbor informácií a názorov týkajúcich sa Zariadenia alebo Profesionála, ktoré boli umiestnené na Portáli;
 8. Účet – zápis v databáze Portálu, ktorý potvrdzuje skutočnosť, že daná osoba je Používateľ alebo Profesionál, na základe čoho má po prihlásení (uvádza sa prihlasovacie meno a heslo) prístup k určitým službám.
 9. Služba – služba poskytovaná elektronickou cestou založená na zasielaní a prijímaní údajov pomocou verejných informačných a komunikačných systémov na základe individuálnej požiadavky príjemcu – Používateľa, bez súčasnej prítomnosti strán.
 1. Poskytovateľ svoje Služby poskytuje na základe týchto Podmienok.
 2. Podmienky sú pre Používateľa záväzné, a to bez nutnosti uzatvoriť osobitnú dohodu.

§2. Typ a rozsah Služieb

 1. Poskytovateľ ponúka nasledujúce Služby:
 1. umožňuje Používateľom zverejňovať informácie a názory o Profesionáloch a Zariadeniach, ktoré sú usporiadané podľa krajov, miest a kategórií;
 2. sprístupňuje vyhľadávač Profesionálov a Zariadení;
 3. informuje o nových informáciách a názoroch;
 4. Profesionálom umožňuje uvádzať a upravovať informácie o sebe, ako aj reagovať na názory Používateľov.
 1. Informácie a názory na Profesionálov a na Zariadenia sa zverejňujú vo forme rebríčkov a ranking (umiestnenie na zozname) závisí od zverejnených názorov.
 2. Prístup k väčšine služieb, ktoré sú na Portáli poskytované, je zdarma, predovšetkým nie je spoplatnená registrácia a zverejňovanie základných informácií o Profesionáloch a o Zariadeniach.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zaviesť poplatky za ľubovoľné služby, ktoré v rámci Portálu poskytuje, a zároveň sa zaväzuje o všetkých zmenách informovať s náležitým predstihom.

§3. Podmienky poskytovania služieb

 1. Technické požiadavky pre používanie Služieb sú nasledujúce:
 1. prístup k internetu,
 2. založená emailový schránka,
 3. jeden z nasledujúcich webových prehliadačov: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, aktualizované na najnovšiu verziu.
 1. Každý môže prehliadať informácie a názory na Profesionálov a na Zariadenia, a používať vyhľadávač.
 2. Prihlásený Používateľ môže okrem toho:
 1. umiestňovať názory na Profesionálov a na Zariadenia;
 2. pridávať a upravovať informácie o Profesionáloch a o Zariadeniach;
 3. spustiť službu upozorňovania o nových informáciách a názoroch;
 4. nahlasovať zneužitia.
 1. Do portálu sa môžu prihlásiť všetci zaregistrovaný Používatelia. Prihlasuje sa pomocou prihlasovacieho mena (adresa emailovej schránky) a užívateľského hesla, ktoré sa určuje počas registrácie.
 2. Služba upozorňovania o nových informáciách a názoroch sa spustí zaznačením na vybraných Profesionáloch a Zariadeniach voľby – pozorovaný.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na dočasné prerušenie poskytovania Služieb z dôvodov modernizácie alebo prestavby Portálu, alebo vzhľadom na konzervačné práce teleinformačného systému.
 4. Poskytovateľ nezodpovedá za prerušenie poskytovania Služieb z príčin nezávislých od vôle Poskytovateľa.

§4. Pridávanie názorov a informácií o Profesionáloch a Zariadeniach

 1. Každý názor je podpísaný užívateľským menom (tzv. nick), ktorý si Používateľ vybral počas registrácie.
 2. Názory a informácie o Profesionáloch môžu súvisieť výlučne z profesionálnou činnosťou Profesionálov.
 3. Názory a informácie o Profesionáloch a Zariadeniach môžu byť pridané iba na základe osobných skúsenostiach Používateľa. Nemôžu byť založené na skúsenostiach tretích strán.
 4. Ten istý používateľ môže umiestniť iba jeden názor na tú istú udalosť (kontrolu, vyšetrenie, zákrok, ap.), zakázané je umiestňovanie viacnásobných názorov.
 5. Nesmie sa umiestniť obsah s reklamou.
 6. Informácie, názory a komentáre nesmú porušovať právo ani princípy sociálneho spolužitia. Obzvlášť sa zakazuje používať vulgárne, nemravné a urážlivé výrazy, používať prezývky, odvolávať sa na súkromnú a rodinnú sféru, obviňovať zo spáchania trestného činu, vyzývať k používaniu násilia alebo k rasovej, náboženskej, etnickej nenávisti, ap.
 7. Používateľ prehlasuje, že informácie alebo názory, ktoré umiestnil na Portáli, sú pravdivé.
 8. Poskytovateľ má právo odmietnuť zverejniť názor a informáciu, ako aj zverejnený odstrániť, ak sú v rozpore z týmito pravidlami alebo v rozpore z právnymi predpismi a zákonmi.
 9. Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah informácií, názorov a komentárov, ktoré na Portáli umiestňujú Používatelia alebo Profesionáli.

§5. Profily Profesionálov, overené Profily

 1. Počas vytvárania Profilu nového Profesionála je potrebné o Profesionálovi uviesť aspoň základné informácie.
 2. K základným informáciám o Profesionálovi patria: titul, meno a priezvisko, kraj, mesto v ktorom vykonávajú prax, kategória Profesionála, ako aj adresa a kontaktné údaje miesta, v ktorom prijíma pacientov.
 3. Každý Profesionál môže mať iba jeden Profil. Nesmie sa vytvoriť jeden spoločný Profil pre viacerých Profesionálov. Profily, ktoré sa opakujú, sa odstránia.
 4. V položke meno a priezvisko sa nesmú uviesť iné informácie ako sú meno a priezvisko jednotlivého Profesionála, a obzvlášť sa nesmú umiesť nasledujúce údaje: názov firmy, ambulancie alebo zdravotníckeho zariadenia.
 5. Každý Profesionál môže svoj Profil vytvoriť alebo potvrdiť. Profil sa vytvorí úspešným vykonaním registračného procesu.
 6. Profil, ktorý Profesionál vytvoril alebo potvrdil, sa označuje ako „Overený profil“.
 7. Profesionál, ktorý má overený Profil, získava dodatočné oprávnenia, sú to hlavne nasledujúce možnosti:
 1. upravovať informácie o sebe,
 2. pridať svoju fotografiu,
 3. odpovedať na názory, ktoré na Portáli umiestnili Používatelia,
 4. prehliadať štatistiky návštevnosti.
 1. Profesionál môže umiestniť iba vlastnú fotku, vďaka ktorej sa dá spoznať. Zároveň vyjadruje súhlas, že sa jeho vlastný imidž, ktorý na Portáli umiestnil, bude šíriť a bude verejne prístupný. Nesmú sa zverejňovať fotky iných osôb, ako aj všetky možné grafické výtvory. Digitálne fotografie sa vzhľadom na svoj digitálny charakter môžu upravovať, ale len s podmienkou, že efekt úpravy bude globálny pre celú fotografiu, a úprava zlepší kvalitu fotografie (napr. sýtosť, kontrast). Nesmú sa vykonávať lokálne, selektívne úpravy, zamerané na pridávanie alebo odstraňovanie elementov, nesmú sa spájať viaceré fotografie, a nesmie sa meniť originálna kompozícia fotografie. Rovnako sa na Portáli nesmú umiestňovať fotografie s pornografickým zafarbením, alebo také, ktoré nekorešpondujú s profesionálnym charakterom Portálu.
 2. V prípade, že fotografia nespĺňa vyššie vymenované kritéria, Poskytovateľ ju môže z Portálu odstrániť, a to bez výstrahy alebo bez nutnosti informovať o tomto fakte Profesionála.
 3. Poskytovateľ má právo odmietnuť zverejniť informácie a už zverejnené odstrániť, ak sa potvrdí, že nie sú pravdivé.

§6. Profily Zariadení, overené Profily

 1. K základným informáciám o Zariadenia patria: názov zdravotníckeho zariadenia, kategória, kraj, mesto, a tiež adresa a kontaktné údaje.
 2. Počas vytvárania Profilu nového Zariadenia je potrebné o Zariadení uviesť aspoň základné informácie.
 3. Každé Zariadenie môže mať iba jeden Profil. Nesmie sa vytvoriť jeden spoločný Profil pre viaceré Zariadenia. Profily, ktoré sa opakujú, sa odstránia.
 4. Profil Zariadenia sa môže týkať iba jednej fyzickej pobočky. Ak má jedno zariadenie viac fyzických pobočiek, každá z pobočiek má mať svoj osobitný profil.
 5. Každý Majiteľ môže vytvoriť alebo potvrdiť Profil svojho Zariadenia. Profil sa vytvorí úspešným vykonaním registračného procesu.
 6. Profil, ktorý Majiteľ vytvoril alebo potvrdil, sa označuje ako „Overený profil“.
 7. Zariadenia Majiteľa, ktoré majú overený Profil, získavajú dodatočné oprávnenia, sú to hlavne nasledujúce možnosti:
 1. upravovať informácie o Zariadení;
 2. pridať logo pobočky;
 3. odpovedať na názory, ktoré na Portáli umiestnili Používatelia;
 4. prehliadať štatistiky návštevnosti.
 1. Majiteľ môže pridať iba logo pobočky, ktorú spravuje. Zároveň vyjadruje súhlas, že sa toto logo, ktoré na Portáli umiestnil, bude šíriť a bude verejne prístupné. Fotografie, ktoré nekorešpondujú s profesionálnym zameraním Portálu, sa nesmú na Portáli umiestňovať.
 2. V prípade, že logá nespĺňajú vyššie vymenované kritéria, Poskytovateľ ich môže z Portálu odstrániť, a to bez výstrahy alebo bez nutnosti informovať o tomto fakte Majiteľa.
 3. Poskytovateľ má právo odmietnuť zverejniť informácie a už zverejnené odstrániť, ak sa potvrdí, že nie sú pravdivé.

§7. Podmienky uzatvorenia a vypovedania dohody o poskytovaní Služieb

 1. Dohoda o poskytovaní služieb sa uzatvára registráciou na Portáli a aktiváciou Účtu.
 2. Používateľ registrujúci Účet súhlasí so všetkými podmienkami týchto Podmienok a zaväzuje sa, že ich bude dodržiavať.
 3. V prípade, že odvolá súhlas s ktoroukoľvek podmienkou týchto Podmienok, Používateľ má povinnosť bezodkladne vymazať z Portálu svoj Účet a informovať Poskytovateľa o odvolaní súhlasu.
 1. Používateľ alebo Profesionál sa registruje vypĺňajúc formulár, ktorý je umiestnený na webovej stránke https://www.znamylekar.sk/registracia.
 2. Poskytovateľ zaisťuje Používateľom a Profesionálom prístup k ich vlastným údajom a umožní, aby mohli byť upravené alebo doplnené. Poskytovateľ nesprístupňuje osobné údaje tretím stranám bez súhlasu Užívateľa alebo Profesionála, ibaže o tieto údaje požiada príslušný orgán.
 3. Počas registrácie Profesionála, okrem vyžadovaných údajov Používateľa, musí sa uviesť číslo licencie (právo vykonávania povolania) a rodné číslo. Osoby, ktoré vykonávajú profesiu, ktoré nepatrí medzi regulované povolania, zasielajú naskenovaný diplom potvrdzujúci kvalifikácia ako aj naskenovaný občiansky preukaz. Takto získané čísla a naskenované dokumenty slúžia výhradne len na potvrdenie kvalifikácií Profesionála.
 4. Majiteľom môže byť každý Užívateľ alebo Profesionál, ktorý dodatočne potvrdí svoje práca spravovať Profil Zariadenia, pobočky.
 5. V prípade, že sa objavia dôveryhodné pochybnosti a pravdivosti údaj, ktoré Používateľ uviedol, Poskytovateľ má právo požiadať o predstavenie príslušných dokladov, na základe ktorých sa tieto údaje dajú potvrdiť.
 6. Spracovávanie osobných údajov Používateľa a Profesionála, ktoré sa vpisujú počas registračného procesu do formulára, ako aj údaje sprístupnené vo vytvorenom Profile, sa vykonáva so súhlasom Užívateľa, ktorý svoj súhlas vyjadruje počas registrácii na Portáli. Poskytovateľ spracováva údaje užívateľa v súlade s Politikou ochrany osobných údajov, ktorá predstavuje Prílohu č. 1, ako aj v súlade so zákonom PR z dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (jednotný text: Z.z. z roku 2002, č. 101, pol. 926 s neskoršími zmenami) ako aj v súlade so zákonom PR z dňa 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Z.z. č. 144, pol. 1204 s neskoršími zmenami).
 7. Registráciou na Portáli a aktiváciou Účtu Používateľ, Profesionál alebo Majiteľ:
 1. uisťuje a prehlasuje, že sa oboznámil s obsahom celých Podmienok a súhlasí s nimi;
 2. súhlasí so spracovávaním osobných údajov v súlade s ustanoveniami týchto Podmienok, a v prípade Profesionála na ich zverejňovanie v Profile;
 3. potvrdzuje pravosť údajov, ktoré uviedol v registračnom formulári;
 4. súhlasí so zasielaním systémových správ, správ o technických prerušeniach dostupnosti Portálu, zmenách v Podmienkach, nových funkčnostiach, ako aj obchodných informácií, a to na emailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári.
 1. Nie je dovolené mať viac ako jeden Účet.
 2. Sprístupňovanie svojho Účtu iným osobám je zakázané.
 3. Používanie Účtov, ktoré patria iným osobám, je zakázané.
 4. Užívateľom a Profesionálom sa na uvedenú emailovú adresu zasiela správa, v ktorej sa nachádza odkaz na webovú stránku.
 5. Dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu.
 6. Používateľ, Profesionál alebo Majiteľ môže dohodu vypovedať vymazaním svojho účtu. Vymazaním účtu Profesionála alebo Majiteľa neznamená že sa vymaže aj ich Profil.
 7. Každá zo Strán môže vypovedať dohodu o poskytovaní elektronických služieb bez uvedenia príčiny a s okamžitou platnosťou.
 8. Poskytovateľ si vyhradzujú právo na odstúpenie od dohody, a to vymazaním účtu, ak činnosť Užívateľa alebo Profesionála neboli v súlade s platnými právnymi predpismi, podmienkami Portálu alebo poškodzovala dobré meno Portálu.
 9. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na vykonanie ľubovoľných zmien poskytovaných služieb, nástrojov a spôsobu fungovania Portálu, vrátane vymazania všetkých údajov zhromaždených v databáze, právo na pozastavenie činnosti, právo na prenesenie práv k Portálu ako aj na vykonávania všetkých právoplatných činností súvisiacich s Portálom. Užívateľ nemá vzhľadom na vyššie uvedené činnosti právo žiadať od Poskytovateľa žiadne náhrady.

§8. Zodpovednosť

 1. Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah a formu materiálov a informácií, ktoré na Portáli umiestňujú Používatelia alebo Profesionáli.
 2. Používatelia alebo Profesionáli preberajú plnú zodpovednosť za porušenie zákona, alebo za škody vzniknuté následkom ich činnosti na Portáli, obzvlášť za uvedenie nepravdivých údajov, zverejnenie služobného tajomstva alebo iných dôverných informácií, za porušenie osobných práv alebo autorských práv alebo príbuzných práv.
 3. Poskytovateľ výslovne vyhradzuje, že používanie Portálu a služieb, ktoré sú na Portáli poskytované, je realizované na vlastné riziko Užívateľa alebo Profesionála. Na všetky informácie a materiály, ktoré sú na Portáli umiestnené, ako aj na produkty a služby, ktoré sú prostredníctvom Portálu poskytované, nevzťahuje sa záruka čo do ich obsahu, užitočnosti, plnosti , komplexnosti či použiteľnosti.
 4. Poskytovateľ nezodpovedá za fyzické a právne chyby bezplatne ponúkaných výrobkov ako aj za príslušnú kvalitu bezplatných tovarov a služieb. Poskytovateľ nezodpovedá za následky nevykonania alebo nedôkladného vykonania záväzkov, ktoré ktokoľvek prostredníctvom Portálu prijal, ako aj za schopnosť osôb tieto záväzky vykonať.
 5. Poskytovateľ zodpovedá za príslušnú kvalitu platených tovarov a služieb, ktoré určuje podrobné podmienky, na základe ktorých sú platné služby poskytované.
 6. Poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku na bezporuchové fungovanie Portálu v celku či v jeho časti.
 7. V prípade, že bude Poskytovateľovi doručené úradné oznámenie o protiprávnej povahe údajov, ktoré na Portáli umiestnili Užívatelia alebo Profesionáli, a Poskytovateľ nebude mať k týmto údajom prístup, Poskytovateľ nezodpovedá vzhľadom takého Užívateľa alebo Profesionála za škody, ktoré vznikli následkom znemožnenia prístupu k týmto údajom.

§9. Nahlasovanie pripomienok a reklamačné konanie

 1. Poskytovateľ vyvinie všetko úsilie na zabezpečenie riadneho fungovania Portálu a poskytne pomoc pri riešení problémov súvisiacich s jeho fungovaním.
 2. Výhrady k správnosti názorov umiestnených na Portáli sa nahlasujú priamo pri danom názore, a to pomocou tlačidla „nahlásiť zneužitie“.
 3. Ďalšie pripomienky, ako aj poznámky, nápady a chyby sa nahlasujú pomocou tlačidla „Nahláste to tu“, ktoré je v dolnej časti každej stránky.
 4. Odpovede na hlásenia budú udeľované okamžite na emailovú adresu Užívateľa alebo Profesionála.
 5. Poruchy fungovania Portálu, problémy a poznámky súvisiace s  službami poskytovanými v rámci Portálu môžu Užívatelia a Profesionáli reklamovať v termíne do 14 dní, hlásením na emailovú adresu: kontakt@znamylekar.sk
 6. Vyjadrenie k reklamácii sa zasiela v termíne do 14 dní od prijatia hlásenia. Ak Poskytovateľ tento termín nebude môcť dodržať, bude pred jeho uplynutím informovať o príčinách oneskorenia a vyznačí ďalší termín na vyjadrenie.
 7. Poskytovateľ si ale vyhradzuje právo na ponechanie reklamácie bez vyjadrenia, ak reklamácia vyplýva z neznalosti týchto podmienok, ich príloh ako aj právnych predpisov.
 8. Právo vymahania nárokov súdnou cestou prislúha až po použití reklamačného konania.

§10. Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť Podmienky po predchádzajúcom poinformovaní Užívateľov a Profesionálov o takejto zmene na emailovú adresu. ktorá bola uvedená počas registrácie.
 2. Používateľ a Profesionál sú zodpovedný za uvedenie emailovej adresy, ku ktorej nemajú prístup, a zvlášť za nesprávne adresy alebo adresy ktoré patria inej osoby, a za všetky následky vyplývajúce z tohto faktu, medzi ktoré patrí aj nemožnosť zasielať informácie podľa ods.
 3. Príslušné právo, ktoré upravuje vzťahy medzi stranami je polské právo.
 4. Vo všetkých záležitostiach, ktoré tieto Podmienky neupravujú, uplatňujú sa ustanovenia zákona o poskytovaní elektronických služieb ako aj občianskeho zákonníka.
 5. Všetky prípadné spory vyplývajúce z poskytovaných Služieb budú riešené pred príslušným súdom podľa sídla Poskytovateľa.
 6. Tieto Podmienky rušia platnosť predchádzajúcich Podmienok a nadobúdajú účinnosť v deň ich zverejnenia na Portáli.